Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.

Metóda

Prirodzená regulácia počatia (Jonášova metóda) je založená na dvoch na sebe nezávislých rytmoch plodných dní. Významnejší biorytmus, kedy k počatiu prichádza až v 85% prípadov, sa určuje pre každú ženu individuálne. Druhý rytmus plodných dní je závislý od menštruácie.

Vznik objavov

Prvé objavy metódy boli reakciou Dr. Jonáša na potratový zákon, ktorý bol prijatý v Maďarsku. Ako lekár a veriaci človek s ním nemohol súhlasiť a bol presvedčený, že taká významná udalosť, ako je zrodenie nového človeka, musí mať svoje pravidlá.

Totiž: potraty, ktoré prevádzajú gynekológovia po celom svete (80 miliónov ročne), považuje Dr. Jonáš za vraždy novopočatého plodu ešte v lone matkinom. Pritom Stvoriteľ sveta stvorí novú dušu človeka (na svoj obraz a z nekonečnej lásky) v momente počatia. Ale človek sa postaví proti Bohu a ničí neľudským spôsobom Jeho dielo a Matka Božia sa zjavuje na všetkých kontinentoch sveta, plače pred vizionármi. Jej sochy ronia slzy, často až krvavé a žiada, aby sa prestalo s vraždením novopočatých plodov, lebo Boh toto bude veľmi prísne trestať. Píše sa: Duše zavraždených dietok volajú k Bohu: 

"Dokedy budeš, Bože, znášať krivdu? Dokedy budeš otáľať s našou pomstou?"

- a tak nenarodené deti svedčia proti svojim vlastným rodičom a uvaľujú na nich smrteľnú kliatbu.

Existencia biologických rytmov a ich vplyv na prírodu a organizmy sú známe. Napr: vplyv Slnka na podnebie, počasie alebo pôsobenie Mesiaca v podobe odlivu, prílivu, atď. V určitých fázach má dokonca vplyv aj na organizmy, teda aj človeka (senzibilita u somnambulov – námesačnosť, epileptikov).

Na prvé tézy vplyvu biorytmov na plodnosť Dr. Jonáš prišiel 15.8.1956, kedy slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorej bol veľkým ctiteľom, preto tieto a prípadné aj ďalšie objavy venoval pod jej ochranu.

Ihneď prekontroloval niekoľko desiatok prípadov a výsledky sa zhodovali so skutočnosťou. Následným overovaním postupne odhaľoval ďalšie súvislosti a zákonitosti metódy regulácie počatia.

O čo nám ide:

 • aby sa eliminovali interrupcie
 • aby ženy nemuseli užívať abortívne, iné antikoncepčné prostriedky
 • aby sa obmedzil počet bezdetných manželstiev
 • aby zdravé ženy mohli donosiť, porodiť zdravé dieťa

Priebeh výskumov

1957

 • overovanie metódy na pôrodníckej klinike v Bratislave (prof. MUDr. A. Hudcovič)
 • výsledky hodnotia doc. MUDr. J. Málek (prednosta I.pôrodníckej kliniky v Prahe, prezident Svetovej biorytmickej spoločnosti), prof. MUDr. K. Rechnitz (Budapešť) a doc. Dr. F. Link (ČSAV)
 • správnosť téz bola potvrdená v 85% prípadov
 • prof. Rechnitz navrhuje skombinovať metódu s Knaus-Onigo-Schröderovou teóriou
 • spracovanie 8000 pôrodov na klinikách v Bratislave, Trnave, Piešťanoch a Nitre
 • vybavenie 2000 žiadostí z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Československa
 • výsledky prvých výpočtov v praxi dosahovali 96% spoľahlivosť


1968

 • vznik výskumného strediska Prirodzenej regulácie počatia ASTRA v Nitre
 • za necelé dva roky bolo spracovaných 30 000 žiadostí v štyroch kategóriách: prirodzene neplodné dni, počatie chlapca alebo dievčaťa, optimálne plodné dni, počatie životaschopného dieťaťa
 • výsledky boli vyhodnocované vedeckou radou ASTRY a preukazovali 98% správnosť metódy Dr. Jonáša


1980

 • objasnenie zákonitostí pre počatie dvojčiat
 • pravidlá pre pohlavie prvopočatého dieťaťa, ktoré sú dané už pri narodení matky
 • vplyv predchádzajúceho tehotenstva na pohlavie nasledujúceho počatého dieťaťa
 • doba pôrodu dieťaťa
 • vyhodnotenie výsledkov 34 rokov trvajúceho výskumu, ktoré potvrdili 98% úspešnosť metódy


2000

 • termín pôrodu dieťaťa a faktory ho ovplyvňujúce
 • priebeh pôrodu a jeho vplyv na novorodenca
 • pôsobenie umelých vplyvov na metódu Prirodzenej regulácie počatia

Najnovšie štatistiky potvrdzujú 98,6% spoľahlivosť Jonášovej metódy počatia.

Momentálne sa počítajú nasledovné 4 typy výpočtov:

I. Prirodzene neplodné dni

Výpočty prirodzenej antikoncepcie sú určené pre manželov, ktorí nasledujúci rok neplánujú počatie dieťaťa. Na základe údajov klientky sa pre ňu vyhotoví plán jej neplodných dní na 12 kalendárnych mesiacov, ktorý začína poslednou menštruáciou. Napr: posledná menštruácia bola 15.5., výpočet bude vyhotovený od mája do apríla.
Pokiaľ žena menštruáciu nemá (po pôrode, potrate, atď.), výpočet bude začínať aktuálnym mesiacom.
Preto kalendár neplodných dní, v ktorých pohlavný styk nevedie k počatiu, je vhodný aj pre ženy po pôrode.

Pri výskume do tejto kategórie boli zaradení iba manželia, ktorí už mali aspoň jedno dieťa, čím bolo preukázané, že sú fertilní. Tak bolo možné potvrdiť spoľahlivosť metódy.

II. Chlapec alebo dievča

Výpočet termínov pre počatie chlapčeka alebo dievčatka je vhodný pre ženy, ktoré nemajú problém otehotnieť, nemali komplikácie v tehotenstve.
Z údajov klientky sa vyhotoví plán jej plodných dní na jeden rok začínajúc poslednou menštruáciou. Napr: posledná menštruácia bola 15.5., výpočet bude vyhotovený od mája do apríla. Ak žena menštruáciu nemá (napr. po pôrode), výpočet bude začínať aktuálnym mesiacom.

Pokiaľ je známy iba približný čas narodenia klientky, vypočítajú sa optimálne dni pre počatie chlapca alebo dievčaťa. Zvyčajne sú to 3-4 termíny, počet je individuálny pre každú klientku.

V prípade presného času narodenia sa už určujú pohlavia dvoch za sebou nasledujúcich tehotenstiev a doba pôrodu. Napr: žena ešte nebola tehotná a otehotnie v termíne CHLAPEC ☀, DIEVČA. Pri prvom tehotenstve príde k počatiu chlapca, ktorý sa narodí cez deň. Keď žena otehotnie druhýkrát, príde k počatiu dievčaťa.
Ak žena už má napr. jedno dieťa a otehotnie v termíne DIEVČA 🌙, DIEVČA, pohlavie druhého počatého dieťaťa bude dievča, ktoré sa narodí v nočných hodinách a ak príde k ďalšiemu otehotneniu – tretiemu, bude počaté opäť dievča.

Počas výskumu do tejto kategórie boli zaradení manželia, ktorí už mali aspoň jedno dieťa a minimálne jeden rok využívali výpočty antikoncepcie. Následne boli preradení do skupiny k výberu pohlavia, čím sa potvrdzovala správnosť metódy aj v jednotlivých typoch výpočtov.

III. Plodné dni

Výpočet optimálnych dní k počatiu pre ženy, ktoré dosiaľ nemohli otehotnieť - tzv. primárna sterilita – teda zdravotný stav manželov dovoľuje, aby mohli počať dieťa (žena musí mať funkčný aspoň jeden vaječník s vajíčkovodom, maternicu a u muža musia byť prítomné spermie).
Taktiež do tejto skupiny patria aj ženy, ktoré už dieťa majú, ale pri počatí ďalšieho nie sú úspešné.
Zo vstupných údajov klientky sa vypracuje plán jej plodných dní na jeden rok, ktorý začína poslednou menštruáciou. Napr: posledná menštruácia bola 15.5., výpočet bude vyhotovený od mája do apríla. Pokiaľ žena menštruáciu nemá (po pôrode, menštruácia je veľmi nepravidelná, atď.), výpočet bude začínať aktuálnym mesiacom.

Skúsenosti ukazujú, že až 50% manželov dostáva označenie ako "neplodní” na základe zníženého počtu spermií, tvaru, atď. a u žien najmä pri PCO, endometrióze, ale výpočty boli aj u nich úspešné. Je to veľmi individuálne.
Dokonca aj v prípadoch ”tvrdošijnej sterility”, kedy manželia dlhé obdobie nevedeli počať dieťa, pri pravidelnom využívaní plodných dní, po 3-4 rokoch k otehotneniu prišlo.

IV. Životaschopné dieťa

Výpočty životaschopného dieťaťa sú určené pre ženy, ktoré síce môžu otehotnieť, ale mali v tehotenstve komplikácie – potrat, predčasný pôrod (pred 37 týždňom), pôrod mŕtveho dieťaťa, rôzne postihnutia u dieťaťa, úmrtie novorodenca do 14 dní po pôrode, genetické ochorenia, atď.

Žiaľ, dnes až 70% tejto skupiny tvoria ženy, u ktorých ku komplikáciám došlo umelo – po užívaní abortívnych antikoncepcií, interrupciách, po umelo indukovaných tehotenstvách (vyvolané liekmi, inseminácie, umelé oplodnenie), atď. U nich je zvyčajne problém so samotným otehotnením a ideálny by bol výpočet plodných dní, ale nakoľko je už u nich veľká pravdepodobnosť komplikácií pri ďalšom tehotenstve, sú zaradené do tejto kategórie.

Z údajov klientky sa vyhotoví plán jej plodných dní na jeden rok začínajúc poslednou menštruáciou. Napr: posledná menštruácia bola 15.5., výpočet bude vyhotovený od mája do apríla. Ak žena menštruáciu nemá (napr. po potrate, pôrode), výpočet bude začínať aktuálnym mesiacom.

Vo výpočte sú špeciálne označené vhodné termíny, v ktorých už tehotenstvo bude prebiehať bez komplikácií. Takýchto termínov nebýva mnoho. Môže sa stať, že sa nenájde ani jeden na nasledujúci rok, je to veľmi individuálne. V takom prípade bude výpočet vyhotovený na dlhšie obdobie, aby klientka obdržala aspoň jeden vhodný termín. 

Výpočet obsahuje aj určenie pohlavia, ktoré je síce druhoradé, keďže cieľom je úspešné tehotenstvo.

Neviete, ktorý výpočet je vhodný pre Vás?

zistiť